CENI : FEPETRA TSY MAINTSY TANDROVANA AMIN’NY FAMPIELEZAN-KEVITRA

Antananarivo, 06 mai 2019 (ANTA): Nanomboka androany alatsinainy 06 mey tamin’ny 06 ora maraina ny 20 andron’ny fampielezan-kevitra ho amin’ny fifidianana Solombavambahoaka izay hotanterahina ny alatsinainy faha-27 ny volana mey ho avy izao.

Toy izao manaraka izao ny fintin’ny tafatafa tamin’ny mpanao gazety mikasika ny fampielezan-kevitra, mba hizoran’ny fampielezan-kevitra ao anatin’ny filaminana sy ny fanajàna ny fihavanana sy ny soatoavina malagasy etsy an-daniny ary etsy an-kilany, mba hahafahan’ny mpifidy hisitraka fanehoan-kevitra marolafy, hahazoany haneho safidy tomponandraikitra amin’ny latsa-bato hataony:

1-     Fe-potoana : ny Alatsinainy 06 mey tamin’ny 06 ora maraina, hatramin’ny Sabotsy 25 mey amin’ny 12 ora alina (20 andro)

2-     Fepetra tsy maintsy tandrovana :

o   Ny fanajana ny firaisam-pirenena sy ny fanajana ny fihavanana Malagasy

o   Ny Fitandroana ny tsy fiandanian’ny fitondram-panjakana sy ny tsy fitanilàn’ny sampandraharaham-panjakana mandritra ny fampielezan-kevitra

o   Ny Fanajan’ny haino vaky jery miankina amin’ny fanjakana ny tsy fiandaniana amin’ny fampitam-baovao sy ny serasera rehetra izay atao

o   Ny Tsy fitanilàn’ny toeram-pivavahana

o   Ny Fanajàna ny fepetra izay mitarika ny fitovian’ny zo sy ny vintan’ny kandidà tsy ankanavaka

o   Ny Fangaraharan’ny fampiasam-bola mandritra ny fampielezan-kevitra

o   Ny fanajàna ny fahamendrehana sy ny voninahitry ny kandidà sy ny mpifidy

o   Ny tsy fanaovana hetsika mitarika mankany amin’ny fankahalana sy ny fanavakavahana

o   Ny fitandroana ny filaminam-bahoaka

3-     Ny toerana tsy azo anaovana fampielezan-kevitra:

o   Ny tranom-pivavahana

o   Ny toeram-piasana na ny miankina amin’ny fanjakana na ny tsy miankina amin’ny fanjakana

o   Ny tranom-panjakana

o   Ny toby miaramila

4-     Ny fomba arahina rehefa manao fampielezan-kevitra:

o   Fampiasana ny haino vaky jery isan-tsokajiny

o   Famoriam-bahoaka na anaty trano na eny ankalamanjana: tsy maintsy anaovana fanambarana mialoha any amin’ny solontenam-panjakana, farafahatarany 48 ora mialoha ny hanatontosana ny hetsika famoriam-bahoaka na filaharam-be atao ho amin’ny fampielezan-kevitra. Tsy fangatahana no atao fa fanambarana mialoha, izay tsy maintsy soniavin’ny tomponandraikitra telo ahitana ny anarana sy ny adiresy, atao an-tsoratra ary aterina any amin’ny solontenam-panjakana. Ny solontenam-panjakana avy eo no manatitra ny dika mitovy amin’izany fanambarana izany any amin’ny tomponandraikitry ny CENI eny anivon’ny Distrika. Raha misy ny fifanindrian’ny daty sy ny toerana ary ny ora angatahan’ny mpifanina dia anjaran’ny eo anivon’ny CENI no mandamina izay fandaminana tokony ho atao.

o   Fanaovana ny defile na ny “cortège” eny amin’ny arabe

5-     Mikasika ny peta-drindrina:

o   Efa misy ny toerana apetraky ny CENI natokana asiana izany peta-drindrina ara-pifidianana izany.

o   Tsy azo asiana peta-drindrina ireto toerana manaraka ireto: Ny rindrina na ny fefin’ny toeram-panjakana rehetra; ny tranon’olon-tsotra (afa-tsy izay nahazoana alalana manokana); ny takela-by natokana ho an’ny dokam-barotra, ny taratasy fotsy ka loko fotsy rano fotsiny no eo

o   Tsy azo atao ihany koa ny manakambana loko telo: fotsy mena maitso izay endriky ny sainam-pirenena Malagasy

6-     Famatsiam-bolan’ny fampielezan-kevitra: Enim-bolana mialoha ny fanombohan’ny fampielezan-kevitra androany dia efa sokajiana ho toy ny vola miasa amin’ny fampielezan-kevitra. Araka izany, izay vola niditra tamin’ny enim-bolana mialoha sy izay nivoaka tao anatin’izay dia tsy maintsy atao ao anatin’ny kajy hataon’ny mpitahiry vola amin’ny fampielezan-kevitra na ny “trésorier de campagne” ary tsy maintsy anaovana tatitra telo volana farafahatarany aorian’ny fivoahan’ny vokatra ofisialy.

Ireo famatsiam-bola voararan’ny lalàna: famatsiam-bola avy amin’ireo orinasa andraisan’ny fanjakana anjara; ny famatsiam-bola amin’ireo orinasa na ny mitovy amin’izay avy any ivelany; ny famatsiam-bola avy amin’ny fitondram-panjakana avy any ivelany.

7-     Fanendrena ny mpitahiry vola: Manao antso avo farany ny CENI ho an’ny kandidà sy ny mpomba azy tsirairay avy. Hatramin’izao,mbola tsy ampy ny atsasa-manilan’ny kandidà 810 manerana ny Nosy no nanendry izany.

8-     Fifanolanana: afaka ny mametraka fitoriana manomboka ny faha 28 mey hatramin’ny fotoana hamoahan’ny CENI ny voka-pifidianana (vinavinaina ho 17 jona farafahatarany) ny kandidà na ny delegen’ny kandidà na ny mpifidy izay  nandatsa-bato na ny mpanara-maso ny fifidianana tera-tany Malagasy. Mizara telo izany fitoriana izany:

o   Raha raharaha mikasika ny fifidianana (oh: fampiasana fitaovam-panjakana ): eny anivon’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàmpanorenana

o   Raha misy mikasika ady heloka (oh: korontana tao anaty toerana nanaovana fampielezan-kevitra, fividianana sy fivarotana safidy mandritra ny fampielezan-kevitra sy ny latsa-bato): ady heloka eny anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany no fifanolanana mikasika fifidianana eny anivon’ny Fitsarana avo Momba ny Lalàmpanorenana

Ny CENI dia manome toky hatrany ny rehetra ny amin’ny fahavononany hikarakara fifidianana madio, manara-dalàna ary mangarahara, andraisan’ny rehetra anjara mba hahazoantsika voka-pifidianana eken’ny besinimaro ka hahafahantsika mametraka andrim-panjakana marin-toerana mba hirosoan’ny firenena ao anatin’ny tena fampandrosoana.