TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA LAPAM-PANJAKANA AMBOHITSOROHITRA – ALAROBIA 13 NOVAMBRA 2019

Antananarivo, 14 novembre 2019 (ANTA): I- FAMPAHAFANTARANA : Nomena alalana vonjy maika mandritra ny 3 volana ny fividianana solika anivon’ny Jirama handefa hoan’ireo toeram-pamokarana Jiro Araky ny fangatahan’ny ministeran’ny angovo, ny rano ary ny akoranafo dia nomen’ny Filankevitry ny Minisitra alalana manokana ny Jirama ho afaka mividy solika tsy mandalo ny tsenam-barotra mandritra ny 03 volana hatramin’ny faran’ny volana Janoary 2020, mandrapitsangan’ilay orinasa State Procurement of Madagascar, S.A hanafatra solika mivantana. Ireo solika ireo dia tsy tokony hihoatra ny 63.603m3 ho an’ny Fuel ary 21.487 m3 ho an’ny Gasoil mandritra ireo fe-potoana voalaza ireo.

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA – ALAROBIA 06 NOVAMBRA 2019

Antananarivo,  7 novembre 2019 (ANTA): I- FAMPAHAFANTARANA : Neken’ny FMI sy ny Banky Iraisam-pirenena ny PEM Vonona ny hifanampy amintsika ny Banky Iraisam-pirenena ary hiroso tsy ho ela ny fifampidinihana eo amin’ireo famatsiam-bola isan-tokony iarahana amin’ity vondrona mpamatsy vola ity. Mahatratra 80 lavitrisa dolara ny vola ampiasain’ny Banky Iraisam-pirenena ka hisy ny anjara goavana ho an’i Madagasikara amin’izany satria neken’izy ireo ny drafi-pivoaran’i Madagasikara izay nozarain’ny Ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tany Washington farany teo nandritra ny fivoriambe natao tany.

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA- ALAROBIA 16 OKTOBRA 2019

Antananarivo, 17 octobre 2019 (ANTA): I- FAMPAHAFANTARANA : FITANTANAN-DRAHARAHAM-PANJAKANA : Nandray fanapahan-kevitra hentitra ny filankevitry ny minisitra araka ny toromarika nomen’ny Filoham-pirenena fa atomboka ny faha 21 ny volana Oktobra ny fanaovana ireo « Audience Foraine » eto Antananarivo, ary hitarina any amin’ny faritra isan-tokony ka hamerenana amin’ny laoniny ny raharaham-pitsarana amin’ny alalan’ny fitsarana faobe ireo adi-heloka tsotra izay miandry ny fitsarana azy ireo any am-ponja. Ezaka tsy maintsy atao io manerana ny Nosy indrindra any amin’ireo fonja izay efa feno olona miandry ny fitsarana azy ireo izay mahatratra 60% mameno ny fonja noho ny resaka adi-heloka tsotra sy ny ady madio, hoy ny toromarika entitra nomen’ny Filohampirenena.

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA – ALAROBIA 18 SEPTAMBRA 2019

Antananarivo, 19 septambra 2019 (ANTA): I- FAMPAHAFANTARANA Fitantanan-draharaham-panjakana : Mitohy ny fangatahana tatitra mazava ny fomba fanatanterahana sy fandaniana ny PIP voafaritra tao anatin’ny teti-bolam-panjakana nasiam-panintsiana 2019, nataon’ny ministera isan-tokony raha mifanaraka tsara izay voasoratra ao anatiny. Efa nanomboka ny asa fametrahana ireo toerana fakana aina sy fiantsonan’ny fiara isaky ny 100 km manemitra ireo lalam-pirenena nataon’ny zandarimariam-pirenena RN4 – RN7 – RN 25 Efa miantomboka ny fanorenana ireo toerana hametrahana ny zandary any amin’ireo faritra mena any Ranontsara Sud- Beravina- Ambovombe – Andriamena izay hiasan’ny zandary miisa 100 ka ny 25 amin’ireo manamboninahitra ny 75 zandary vao avy nivoaka ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena ka hisahana sy hitety ireo faritra rehetra manodidina ireo toerana hitobiany izy ireo hamerina ny fandriampahalemana amin’ny laoniny. Hahazo fiara vaventy 1 sy fiara tsy mataho-dàlana 02 isaky ny toby ary moto 10 avy izy ireo. Hisy ny toeram-ponenan’izy ireo izay hisy rano sy jiro ary hahafahany miaina tsara. Hipetraka tsy hoela ny brigade anti-kidnapping sy ny fampitaovana azy ireo amin’izany. Ny ministeran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra dia nanazava fa hamerina indray ny asa fitsinjarana entana indray izy ireo manerana ny Nosy […]

COMMUNIQUE CONSEIL DES MINISTRES DU 4 SEPTEMBRE 2019

Antananarivo, 5 septembre 2019 (ANTA) : I – FAMPAHAFANTARANA Nampahafantatra ny fizotry ny asa ataon’ny sampana tsirairay rehetra ao amin’ny minisitera sahaniny avy ireo minisitra, ao anatin’ny fandaharan’asa fampiasam-bolam-panjakana na PIP araka ny lalàna mifehy ny teti-bola nasiam-panitsiana 2019. Entitra ny Filoham-pirenena nanamafy ny tsy maintsy hahatanterahan’ireo minisitra tsirairay ny tetik’asany ka nanomezany toro-marika ny tokony hanafainganana ireo pitsopitsony amin’ny dingana ara-panjakana arahina ao anatin’ny tsenan’asam-panjakana. Nanipika manokana ny tsy maintsy handraisana fepetra mikasika ny fanararaotana ny fampiakaram-bidy ny entana ilaina andavanandro eny an-tsena ny Filoham-pirenena. Mila tsirihina araka izany ireo mpanafatra entana ka arahi-maso ny tahirin’entana ary angataham-panazavana izy ireo ny antony fiakarambidy nefa mbola tsy miditra fotoanan’ny maitso ahitra isika. Ilaina koa ny manaja ny fitsipiky ny fifaninanana madio mba ho tombontsoan’ny mpanjifa. II – FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA Tapaka tao anatin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny fandraisana ny didim-panjakana manaraka etoana : FIADIDIANA NY REPOBLIKA Didim-panjakana mandrava ny sampan-draharaham-panjakana misahana ny fanatanterahana ny fitantanana ara-kajy mirindra (Agence Nationale de Réalisation de l’E-gouvernance) MINISITERAN’NY FANAJARIANA NY TANY, NY TOERA-PONENANA ARY NY ASA VAVENTY Didim-panjakana manambara fa ilain’ny besinimaro ny asa fanamboarana ny lalana « route des […]

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA- ALAROBIA 21 AOGOSITRA 2019

antananarivo 22 aou 2019 (ANTA): I – FAMPAHAFANTARANA TARATASY NATAON’NY FILOHAM-PIRENENA : MITAKY ASA MIVAINGANA: Nanomboka ny fe-potoana niasako dia efa nambarako ombieny ombieny fa ilaina ny asa mivaingana. Efa nasehontsika izany tamin’ny fahafainganan’ny fanapahan-kevitra noraisina sy ny fanatanterahana ireo asa vita tao anatin’izay enimbolana voalohany izay. Ireo no nahatonga ny mpiara-miombon’antoka amintsika nanamafy ny fiaraha-miasan’izy ireo amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Nanao ny fitsidihany voalohany teto amintsika ny filohan’ny Banky Iraisampirenena. Tamin’izany no nanambarany ny hahazo 100 tapitrisa dolara isika entina hanohanana ny teti-bolam-panjakana. Ankoatra izany, vokatry ny fahavononantsika hahatratra ny fahavitan-tena ara-tsakafo amin’ny alalan’ny fanovana ny fambolena sy ny fiompiana dia nampitomboin’ny Banky Iraisam-pirenena avo roa heny ny famatsiam-bola ho an’ny fampitomboana ny fambolena sy fiompiana ary ny fiarovana ny fananan-tany (CASEF). Izany dia hahafantsika manome fanamarinana fananan-tany miisa 2 tapitrisa hatramin’ny taona 2022, ny fanamboarana ireo lalana ambanivohitra mba hampifandraisana ireo mpamokatra sy ireo tsena ary hanohanana ny fanatsarana ny vokatra aondrantsika. Eo ihany koa ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana amin’ny famatsiana ny fanamboarana ny RN5-A sy ny firoson’izany asa izany ankehitriny izay mampiseho ny fahavitrihantsika eo amin’ny fanapahan-kevitra noraisina sy ny fampiarana izany […]