TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISTRA NATAO NY 24 APRILY 2019

Antananarivo, 25 avril 2019 (ANTA) : Toy izao ny tatitry ny filankevitry ny ministra natao ny 24 aprily 2019 : • FAMPAHAFANTARANA : « FIHARIANA : HIANTOKA FAMATSIAMBOLA 2 hetsy ariary ka hatramin’ny 200 tapitrisa ariary» Ny Filoham-pirenena dia nanamafy ary nitondra fanampim-panazavana fa ny « Fihariana » dia hiantoka ny findramam-bolan’ireo tetikasa voafidy, manomboka amin’ny 200 000 Ar (Roa hetsy Ariary) hatramin’ny 200 000 000 Ar (Roan-jato tapitrisa Ariary) amin’ny alalan’ny ireo banky mpiara-miombonantoka. Ny vola dia haverina mandritra ny telo volana ka hatramin’ny telo taona (36 volana), amin’ny zana-bola namoraina sy mifanaraka amin’ny vola indramina. Ankoatra izany dia hamaivanina araka izay azo atao ny antoka takiana amin’ireo mpindram-bola.

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISTRA NATAO NY 19 APRILY 2019 FIANTSOANA NY MPIFIDY HANEHO NY HEVINY AMIN’NY FANDANIANA NY VOLAVOLAN-DALAMPANORENANA NASIAM-PANITSIANA

Antananarivo, 20 avril 2019 (ANTA):  Nisy ny filan-kevitry ny minisitra izay notontosaina ny Zoma 19 aprily 2019 hariva, ka nandinihana laha-dinika miisa telo : Araka ny fampanantenana nataon’ny Filohan’ny Repoblika nandritra ny fampielezankevitra, dia tsy maintsy omena fahefana bebe kokoa ny any amin’ny faritra fa tsy avela mivangongo eto an-drenivohitra ny fahefana rehetra ka lasa angady tsy mahatapak’ahitra ny any amin’ny faritra tsirairay any.

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA ANDROANY 27 MARTSA 2019

Antananarivo, 28 mars 2019 (ANTA) : Natao ny 27 martsa 2019 ny filankevitry ny minisitra ·         FAMPAHAFANTARANA : « FAMPIANARANA : ALEFA « MOBILE BANKING » NY KARAMAN’NY MPAMPIANATRA SY MPANABE AN-TANY LAVITRA AMIN’ITY TAONA ITY » Ireto no dingana tsy maintsy tanterahan’ny fitondrampanjakana amin’ity taona voalohany 2019 ary hampitomboina sy hamafisina isan-taona ireo ary hatsaraina araka ny filàna takiantsika ho amin’ny fanatsarana sy fanomezana fianarana sy fanabeazana mendrika ny zaza sy tanora Malagasy, hoy ny toromarika nomen’ny Filohampirenena nandritra ny filankevitry ny minisitra androany: Hamboarina sy harenina ny lakilasy miisa 2000 hoan’ny sekoly fanabeazana fototra sy ny ambaratonga faharoa manerana ny faritra 22, homena dabilio miisa 7500 ireo sekoly, tanterahana ireo fanadinam-panjakana rehetra araka izay voafaritra anatin’ny tetiandro napetraky ny governemanta

Conseil du Gouvernement du Mercredi 27 Mars 2019

Antananarivo,28 mars 2019 (ANTA) : Un Conseil du gouvernement s’est tenu ce mercredi 27 mars 2019 au Palais de Mahazoarivo sous la houlette de Monsieur Christian NTSAY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement. I.- ADOPTION DE TEXTES REGLEMENTAIRES AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DES HYDROCARBURES + MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES -Adoption du Décret portant mise en oeuvre du Plan d’Action de réinstallation (par) pour la libération des zones d’emprise des travaux de réhabilitation et d’extension des réseaux de distribution et de transport électriques à Madagascar.

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA ANDROANY 07 MARTSA 2019

Antananarivo, 07 martsa 2019 (ANTA): Tatitry ny filankevitry ny minisitra natao androany 07 martsa 2019 FAMPAHAFANTARANA : « HERINARATRA HO AN’NY REHETRA» Ny tsy fahampian’ny herinaratra dia isan’ny mitarika ny fitotongan’ny harinkarena ary mitarika fahantrana. Isan’ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana ny fanomezana herinaratra ho an’ny rehetra ka hampitomboana ny tahan’ny fahazoana herinaratra ho an’ny malagasy rehetra. Kendrena ho 50% izany amin’ny taona 2024 raha tsy misy afa-tsy 15% izany ankehitriny.